Gästrike Plåt – Så hanterar vi personuppgifter2019-02-15T11:38:32+01:00

Så hanterar vi personuppgifter

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Integritetspolicy

Gästrike Plåt värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (vi säljer aldrig dina personuppgifter till ett annat företag för marknadsföringsändamål). Här förklarar vi hur vi  samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av alla medarbetare inom Gästrike Plåt används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Gästrike Plåt sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning (EU) 2016/279, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi behandlar dina personuppgifter vid förfrågningar, beställningar och utförande av de tjänster Gästrike Plåt erbjuder, vid användning av denna webbplats och Gästrike plåts konton på andra digitala kanaler samt övriga kanaler.

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, via ett namn, ett personnummer, platsdata, en IP-adress eller en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Kategorier av personuppgifter vi samlar in

Den personliga informationen du tillhandahåller är data som du aktivt tillhandahåller oss genom att fylla i olika typer av formulär eller som tillhandahålls oss i på annat vis direkt från dig, alternativt från ombud, så som exempelvis bostadsrättsförening, fastighetsförvaltare eller försäkringsbolag. När du beställer produkter och tjänster från Gästrike Plåt, letar efter lediga tjänster eller skickar in spontana ansökningar, kan vi fråga dig att fylla i formulär där du ger oss dina personuppgifter.

På webbplatsen samlar vi in hur besökare använder webbplatsen via din IP-adress, information om dina webbläsarinställningar och hur ditt operativsystem använder sidorna. Denna information behandlas med stöd av intresseavvägning och används för att utveckla webbplatsens funktioner och innehåll.

Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner, till exempel i samband med att du gör en beställning eller en förfrågan, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Gästrike Plåts s rättsliga skyldigheter.

Cookies

Vår webbplats använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du att vi använder cookies. Om du inte godkänner vårt användande av cookies bör du ändra din webbläsares inställningar för cookies eller undvika att använda s webbplats. Notera att om du avaktiverar cookies kan det påverka upplevelsen av s webbplats.

På Gästrike Plåts webbsida finns två sorters cookies placerade:

Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker) och tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats, i första hand för analyser som t.ex. Google Analytics)

Syfte med behandling av personuppgifter

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av Gästrike Plåtss tjänster eller vid förfrågningar, beställningar och ansökningar kommer att behandlas av Gästrike Plåt eller våra underbiträden, för följande ändamål:

Kundadministrativt

För att vi ska kunna tillhandahålla tjänster och produkter som du eller ombud beställt av oss och för att kunna administrera vårt avtal med dig. För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, e-post formulär och telefon. För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.

Marknadsförings- och kommunikationsadministration.

För marknadsföring via post eller e-post (som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs);

Rekrytering

För att kunna hantera ansökningar för utannonserade tjänster och spontanansökningar

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

Gästrike Plåt behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller potentiella kunder. Om Gästrike Plåt skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom att du aktivt får klicka i en ruta.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Gästrike Plåt kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för Gästrike Plåtss räkning, t. ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller leverans av produkter. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att s samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Gästrike Plåts räkning undertecknar alltid avtal med Gästrike Plåt för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. Gästrike Plåt kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Gästrike Plåt kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs ovan.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Gästrike Plåt har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen.

Rätt till information och rätt att inge klagomål

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Du har också rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam. Vi kan däremot inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring som exempelvis bokföringsregler.Om dina personuppgifter ändras, vänligen informera Gästrike Plåt om detta genom att sända ett meddelande till oss. Gästrike Plåt ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att Personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn, e-post, telefonnummer och postadress. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Begäran enligt ovan skickas till Gästrike Plåt. Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Ändring av denna integritetspolicy

Gästrike Plåt kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Gästrike Plåts webbsida.

Senast uppdaterad: 2019-02-04

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy:

Gästrike Plåt AB, Rälsgatan 7 B, 802 91 Gävle, Telefon: 026-13 20 05, Fax: 026-13 41 22

info@gastrikeplat.se